พิมพ์
หมวด: ngoodin_activity
ฮิต: 311

น.อ.ชำนาญ พัวรักษา ผอ.รร.นวก.ศวก.พร. เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เกษียณอายุราชการของพวกเราชาวงูดิน โดยโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 22 กันยายน 2560 ณ หอ้งประชุม รร.นวก.ศวก.พร. โดยใช้ชื่องาน จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน "งูดิน" สัมพันธ์ พี่น้องกันตลอดไป