น.ท.พรหมพิทักษ์  ไหว้พรหม รับมอบเงิน จากชมรมศิษย์เก่างูดิน เพื่อร่วมจัดสร้างแท่นอนุสรณ์สดุดีวีรชน ของ พัน พ.กรม สน.พล.นย.โดย น.ท.ทศพงศ์  การชะวี เหรัญญิก และ ร.อ.อนุไชย  ทองศรี ผช.เลขานุการ เมื่อ 1 ก.ค.59